Még együtt

Egyutt
Még együtt vagyunk, de nekem már eszembe jutott a válás!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válni szeretnék!

Egyutt
Válni szeretnék! Ehhez kérek tanácsot, segítséget!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válunk

Egyutt
Már válunk, de nagyon nehéz, bajban vagyok. Segítséget, tanácsot kérek!
Ha magára ismert, klikk ide!

Mediátorok etikai kódexe

1. A mediátor tiszteletben tart minden emberi értéket, méltóságot, egyediséget és az emberi jogokat.
2. A mediátor biztosítja a vitában álló felek egyenlő viszonyát, a vitában kiegyensúlyozottságot biztosít. Kivételt képez a válási vagy kapcsolattartási mediációban, mert ott egyértelműen a gyermek érdekeit kell figyelembe vennie és védenie.
3. A mediátor nemre, korra, társadalmi, faji és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint minden egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával végzi munkáját.
4. A mediátor joga és kötelessége felhívni a döntéshozók, a kormányzat, a társadalom vagy az egyes intézmények figyelmét mindarra, ami gátolja szakmai tevékenységét.
5. A mediátor elfogadja, hogy minden szakma kompetenciája véges.
6. A mediátor szakmai tevékenysége során a titoktartás és az információk felelős kezelését - az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően - köteles végezni. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyag, az azokból kikövetkeztethető információkra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik.
7. A mediátor felelős azért, hogy a munkáját a szakmai előírásoknak megfelelően, magas szakmai színvonalon végezze, a munkájára vonatkozó jogszabályokat és etikai normákat ismerje és alkalmazza.
8. Tartsa be a szakmai protokoll és etikett szabályait.
9. A mediátort a személyes példamutatás, folyamatos önképzés jellemzi, aki képes bizalmat kelteni és biztonságot sugárzó légkört kialakítani.
10. A mediációs kliens függőségi helyzetével nem élhet vissza, vele együttműködik - közösen végiggondolják az együttműködés menetét, formáját, várható következményeit - annak érdekében, hogy a kliens autonóm döntést hozhasson.
11. Összeférhetetlen a mediációs munkában a mediátor és a kliens közötti rokoni, baráti, munkatársi, szerelmi, üzleti kapcsolat.
12. Borravaló, ajándék bármely személytől, bármely célból történő elfogadása, illetve bármely személy részére történő juttatása elfogadhatatlan.
13. A mediátort távolléte esetén nem lehet helyettesíteni, tekintettel a klienssel kialakult bizalmon alapuló kapcsolatára.
14. A mediátor csak olyan munkafeltételeket fogadhat el, amelyek lehetővé teszik számára a szakmai és etikai követelmények betartását.
15. A mediátor nem vállalhat olyan esetet, amelyben szakmai tevékenységét visszaélésre, vagy emberellenes célokra használhatják fel.
15. A mediátor köteles, hogy feladatai ellátására alkalmas állapotban kerüljön közvetlen kliensközelbe.
16. A mediátor joga és kötelessége szakmai fejlődése érdekében részt venni szakmai továbbképzéseken, előadásokon, szemináriumokon, szupervízión, stb.
17. A mediátor szakterületének megfelelő szakmai szakanyagokat adekvát módon használja, rendszeresen frissíti tudását, szükség esetén szakmai oktatója, illetve más szakmai konzulens segítségét kéri.
18. A mediátor köteles a kliensek jogszabály szerinti nyilvántartandó adatait, illetve az ügy szempontjából lényeges egyéb adatokat felvenni és kezelni.
19. Az ülések lényegi eseményeit jegyzőkönyvben összefoglalni és a megállapodásokat rögzíteni.
20. A mediátor köteles információt nyújtani akkor, ha azokat igazságszolgáltatási vagy államigazgatási szervek kérik, s erről köteles tájékoztatni ügyfeleket.
21. A mediátor a jogosult szervek felé a dokumentációt az ügyfelek jóváhagyásával küldheti el.
22. Más mediátorokkal való kapcsolat a legmagasabb fokú együttműködésen és szakmaiságon alapul.
23. Tiszteletben tartja a kollégák szakmaiságát, emberi méltóságát, becsületét, a kollégákkal szembeni kompetencia határokat, az övétől eltérő véleményét, munkamódszerét. Kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával ad hangot.
24. A felek jogi képviselői is részt vehetnek a mediációs ülésen, de az Etikai Kódex ide vonatkozó szabályai rájuk is érvényesek.
25. Amennyiben jogi képviselők részt vesznek a mediációs ülésen, ezt csak kizárólagosan megfigyelőként tehetik.
26. A mediátor az ügyfelek kérésére lehetőséget biztosíthat a jogi képviselővel való konzultációra. Erre az időre az ülést megszakítva szünetet rendelhet el.
27. A mediátorok bírósági és államigazgatási eljárásokban tanúként nem vesznek részt.
28. A mediátor szükség esetén együttműködhet az ügyben érintett intézményekkel.
29. Közösen gondolják végig az együttműködés menetét és formáját.
30. A mediátor közszereplést vállalva minden esetben a nyilvánosság előtt közli, hogy milyen minőségben, kinek a nevében (egyén, munkahely, szakma) nyilatkozik vagy cselekszik.
31. A mediátor legyen képes esztétikus, zavaró tényezőktől mentes kommunikatív szempontból kielégítő környezetet biztosítani.
32. A mediátor legyen képes alkalmazni a helyzetnek megfelelő metakommunikációs technikákat, az aktív hallgatás és az értő figyelem technikáit, a célzott beszélgetés módszerét.
33. A mediátor legyen képes a kliensek szókincsének és intelligenciájának megfelelő verbális kommunikáció és jó retorikai technika alkalmazására, a verbális és nonverbális kommunikáció összehangolására.
34. A mediátor rendelkezzen reális önismerettel és az önkorrekció képességével.
35. A mediátor legyen képes saját gyakorlata során az emberi méltóságot, az önbecsülést, a tartást, az empátiát, az előítélet mentességet, a tisztességet, a tiszteletet, szolidaritást, pártatlanságot megvalósítani és közvetíteni.
36. A mediátor rendelkezzen konfliktuskezelési képességgel és ezeket munkája során használja fel.
37. A mediátor munkája során a klienst egyenrangúként kezelje és fogadja el, motiválja és vezesse az ügy pozitív kimenetele irányában.
38. A mediátor, ha munkája közben, érintetté válik, akkor a mediációs folyamatot átadják kollégájuknak.

A mediációs eljárás költségei, árak

Normál mediáció:

Felmérő beszélgetés és tájékoztatás
1 óra.

Székhelyünkön:
Felenként 9.000,- Ft

Más helyszínen:
Felenként 9.000,- Ft + útiköltség

Az érintett felek egybehangzó mediációs felkérésének elfogadását követően:

Mediációs tárgyalás, 2 óra
Székhelyünkön:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft

Más helyszínen:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft + útiköltség

Sétáló mediáció árai azonosak. Ebben az esetben a tárgyaló felek nem találkoznak.
A megadott árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Letöltések

Itt találhatja az oldalunkról letölthető dokumentumok listáját.

Ha jelentkezni kíván mediációra, kérem az alábbi dokumentumokat töltse le:
- Jelentkezés mediációra
A mediátor munkáját segíti, ha kitölti és elküldi az alább letölthető tesztet.
- Konfliktuskezelési teszt
Itt olvashatja a Mediáció folyamatáról és házirendünkről.
- A mediáció folyamata és házirendje