Még együtt

Egyutt
Még együtt vagyunk, de nekem már eszembe jutott a válás!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válni szeretnék!

Egyutt
Válni szeretnék! Ehhez kérek tanácsot, segítséget!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válunk

Egyutt
Már válunk, de nagyon nehéz, bajban vagyok. Segítséget, tanácsot kérek!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válási jogi kiskáté

A jogi folyamat

 • Válást csak Bíróság mondhat ki.
 • A válást a keresetlevél elkészítésével, a megfelelő űrlap kitöltésével és a Bíróságra történő beadásával lehet kezdeményezni.
  A keresetlevélben nyilatkozni kell arról, hogy miért kéri a házasság felbontását, valamint arról, hogy milyen járulékos kérdésekben kéri a Bíróság döntését (járulékos kérdések: lásd később), illetve milyen megállapodásra jutottak eddig a felek.
 • Nincs jelentősége annak, hogy ki nyújtja be a válókeresetet. Aki beadja az lesz a felperes. A felperes bármikor visszavonhatja a keresetet, ezzel az eljárás véget ér, az alperes ezt nem teheti meg. Az eljárás illetékét a felperes fizeti.
 • A keresetlevelet és mellékleteit három példányban kell benyújtani.
 • A felperes az lesz, aki a keresetlevelet benyújtja.
 • A keresetlevelet ahhoz a Bírósághoz kell benyújtani, amely az alperes állandó lakhelye szerint illetékes.
 • Ön képviselheti az eljárás folyamán saját magát, vagy meghatalmazhat ügyvédet is. Megegyezéses válás esetén a két fél akár egy ügyvédet is felkérhet.
  Általában azonban az a jellemző, hogy mindkét fél saját ügyvédet keres meg.
 • Amennyiben a felek hajlanak a megállapodásra, de mégis vannak különbségek az álláspontok között, akkor javasolt mediátor felkérése. Egy szakképzett, semleges, jól felkészült mediátor segítséget nyújthat egy jó megállapodás létrehozásában.
 • A Bíróságnak a beadást követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy tárgyalást tűzzön ki az ügyben, erről mindkét ügyfelet írásban (tértivevényes ajánlott küldemény) tájékoztatja. Ez igazolja, hogy a címzett az idézést átvette.
 • A felperesnek az első tárgyaláson személyesen, vagy képviselője útján meg kell jelennie. Jelenléte hiányában az eljárást megszüntetik.
 • Ha az alperes nem jelenik meg, akkor az eljárás elindul, de ilyen esetben értelemszerűen csak tényállásos válás folytatható le. (lásd később).
 • A bírósági eljárás hossza elsősorban függ attól, hogy az elválni kívánó felek képesek-e megegyezni egymással vagy a Bíróságra bízzák a döntést.
  Ha a Bíróságnak kell döntenie, akkor az eljárás hosszát növelheti a szakértők, tanúk behívása és meghallgatása, az ítélkezési szünet, illetve az illetékes Bíróság leterheltsége.
 • A keresetlevél beadása és az első tárgyalás közötti várakozási periódusban a Bíróság csak akkor lép közbe, ha valamelyik felet súlyos sérelem éri és ezt a Bíróság felé jelzi. Ilyen sérelem következhet a például a közös lakással, annak fenntartásával, az adósságok törlesztésével, a gyermek elhelyezésével, tartásával, a kapcsolattartással kapcsolatban, illetve néhány esetben előfordulhat a családon belüli erőszak.
  Ebben az időszakban létre lehet hozni ideiglenes megállapodásokat, akár szóban, akár írásban. Az írásbeli megállapodásokra kérhető bírósági vagy gyámhivatali jóváhagyás. A jóváhagyás előnye, hogy betartása és betartatása jogi eszközökkel kényszeríthető.
 • Amennyiben a felek megállapodásra jutnak a következő kérdésekben, akkor megegyezésen alapuló válás jön létre, ezek:
  • ingatlanok és ingóságok megosztása
  • házastársi tartás
  • gyermektartás
  • lakáshasználat
  • gyermek elhelyezése, szülői felügyelet
  • kapcsolattartás a gyermekkel
  • valamint mindketten akarják a válást

 • Ha a fentiek közül az ingóságok megosztásán kívül mindenben megegyeztek, akkor a Bíróság feladata az egyezség jóváhagyása, illetve annak értékelése, hogy a házasságból született gyermek érdekeinek az egyezség megfelel-e. Ha a fenti kérdések bármelyikében nem sikerült megegyezni, akkor a Bíróság feladata a konfliktus rendezése. Ezt nevezik tényállásos válásnak. A Bíróságnak ebben az esetben azt kell megállapítani, hogy a házasság végérvényesen megromlott és az a továbbiakban nem tartható fenn.
 • A tényállásos válás esetén a Bíróságnak fel kell tárnia a házasság megromlásához vezető utat. A Bíróság tehát nem azt vizsgálja, hogy ki miat romlott meg a házasság, hanem azt, hogy a házasság már nem állítható helyre.
 • A megegyezésen alapuló váláshoz általában egy tárgyalás szükséges, amennyiben gyermek is van, akkor általában két tárgyalást tartanak.
 • Az elsőfokú döntés nem jogerős, ellen a felek fellebbezéssel élhetnek. Fellebbezéssel a bírósági határozat kézhezvételét követő 15 napon belül lehet élni. Ha ezt elmulasztják, akkor a határozat jogerőssé válik. A tárgyalás végén, amennyiben a felek mindenben egyetértenek, akkor le lehet mondani a fellebbezés jogáról, ilyen esetben a határozat azonnal jogerőssé válik. A másodfokú Bíróság döntése jogerős, ott fellebbezésnek helye nincs, a döntés végrehajtása kikényszeríthető.
 • A bírósági döntéssel kihirdetett vagyonmegosztás később nem módosítható. Kivételt képez ez alól a csalás vagy rongálás ténye.
 • A bírósági döntésben érintett egyéb kérdésekben a módosításnak helye van akkor, ha körülményekben jelentős változás állt be.

A mediációs eljárás költségei, árak

Normál mediáció:

Felmérő beszélgetés és tájékoztatás
1 óra.

Székhelyünkön:
Felenként 9.000,- Ft

Más helyszínen:
Felenként 9.000,- Ft + útiköltség

Az érintett felek egybehangzó mediációs felkérésének elfogadását követően:

Mediációs tárgyalás, 2 óra
Székhelyünkön:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft

Más helyszínen:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft + útiköltség

Sétáló mediáció árai azonosak. Ebben az esetben a tárgyaló felek nem találkoznak.
A megadott árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Letöltések

Itt találhatja az oldalunkról letölthető dokumentumok listáját.

Ha jelentkezni kíván mediációra, kérem az alábbi dokumentumokat töltse le:
- Jelentkezés mediációra
A mediátor munkáját segíti, ha kitölti és elküldi az alább letölthető tesztet.
- Konfliktuskezelési teszt
Itt olvashatja a Mediáció folyamatáról és házirendünkről.
- A mediáció folyamata és házirendje